Laravel5 中文教程大全


Laravel5和Laravel各版本中文教程大全

Laravel 5.2中文文档    Laravel 5.1中文文档    Laravel 5.1基础教程    Laravel 5.0中文文档    Laravel 4.2中文文档    Laravel 4.1中文文档    Laravel 4.0中文文档    Laravel API文档

Lumen5中文教程

Lumen 5.1中文文档    Lumen 5.2中文文档

Laravel 一键安装包

版本 大小 下载地址
master 7805769 bytes http://down.golaravel.com/laravel/laravel-master.zip
v5.2.15 7817843 bytes http://down.golaravel.com/laravel/laravel-v5.2.15.zip
v5.1.11 8352587 bytes http://down.golaravel.com/laravel/laravel-v5.1.11.zip
v5.0.22 6225707 bytes http://down.golaravel.com/laravel/laravel-v5.0.22.zip
v4.2.11 5305492 bytes http://down.golaravel.com/laravel/laravel-v4.2.11.zip
v4.1.27 4824694 bytes http://down.golaravel.com/laravel/laravel-v4.1.27.zip
v4.0.9 6347851 bytes http://down.golaravel.com/laravel/laravel-v4.0.9.zip

Lumen 一键安装包

版本 大小 下载地址
master 5789822 bytes http://down.golaravel.com/lumen/lumen-master.zip
v5.2.1 5789815 bytes http://down.golaravel.com/lumen/lumen-v5.2.1.zip
v5.1.4 6160011 bytes http://down.golaravel.com/lumen/lumen-v5.1.4.zip
v5.0.4 4007995 bytes http://down.golaravel.com/lumen/lumen-v5.0.4.zip

文档出处

golaravel    laravel学院    laravel-china  laravel